Sanirom

Politică de confidențialitate

Protecția datelor cu caracter personal este foarte importantă pentru www.sanirom.ro. Prelucrarea datelor se face în condiții de legalitate, echitate și transparență, cu asigurarea securității adecvate a datelor, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale. Personalul www.sanirom.ro respectă cu strictețe cerințele legale în privința protecției datelor și are grijă ca toate operațiunile de prelucrare să fie realizate numai în interesul dumneavoastră.

Prezentul angajament de respectare a confidențialității explică aspecte cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și asigură respectarea tuturor principilor referitoare la prelucrare, stabilite de legislația în vigoare, precum și de Regulamentul (UE) 679/2016 (GDPR). www.sanirom.ro nu răspunde pentru politica de confidențialitate practicată de către oricare alt terț la care se poate ajunge prin legături, indiferent de natura acestora, în afara website-ului.

Pentru orice prelucrare efectuată total sau parțial prin mijloace automatizate, precum și prelucrarea prin alte mijloace decât cele automatizate a datelor cu caracter personal care fac parte dintr-un sistem de evidență a datelor sau care sunt destinate să facă parte dintr-un sistem de evidență a datelor, vă vom asigura că datele dumneavoastră sunt:

 • prelucrate în mod legal, echitabil și transparent;
 • colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile inițiale;
 • adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
 • exacte și, în cazul în care este necesar, să fie actualizate vom lua toate măsurile necesare pentru a ne asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere;
 • păstrate într-o formă care permite identificarea dumneavoastră pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal vor fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice;
 • prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

 

Serviciile noastre sunt dinamice și introducem frecvent funcționalități noi, ceea ce poate necesita colectarea de informații noi. În cazul în care colectăm date cu caracter personal cu diferențe materiale sau aducem modificări materiale modului de utilizare a datelor, vă vom notifica și este posibil să modificăm și această politică de confidențialitate.

Website-ul www.sanirom.ro utilizează cookie-uri sau tehnologii similare pentru a asigura cea mai bună experiență pentru dumneavoastră și pentru a analiza trenduri, administra website-ul, urmări utilizarea de către client în cadrul website-ului și pentru a colecta informații demografice despre baza de utilizatori ca și întreg. Politica noastră de cookies poate fi consultată pe www.sanirom.ro

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate într-o formă care permite identificarea dumneavoastră pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele. După această perioadă datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi șterșe cu excepția cazului în care este permisă stocarea acestora în condițiile legii.

SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Scopul principal pentru care procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal sunt reprezentate de încheierea contractului dintre noi și dumneavoastră și de a ne asigura că înțelegerile contractuale dintre noi pot fi implementate în mod corespunzător, astfel încât relația să poată funcționa fără probleme respectând cerințele legale, soluționarea disputelor și implementarea acordurilor noastre.

În cazul în care intenționăm să prelucrăm ulterior datele dumneavoastră cu caracter personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, vă vom furniza, înainte de această prelucrare ulterioară, informații privind scopul prelucrării și orice informații suplimentare relevante solicitate de dumneavoastră care includ:

 • perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal conform criteriilor utilizate pentru a stabili această perioadă;
 • existența dreptului de a ne solicita în ceea ce privește datele cu caracter personal ale dumneavoastră, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau a dreptului de a vă opune prelucrării, precum și a dreptului la portabilitatea datelor;
 • atunci când prelucrarea se bazează pe consimțământul acordat pentru unul sau mai multe scopuri specifice existența dreptului de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;
 • dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;
 • dacă furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligație legală sau contractuală sau o obligație necesară pentru încheierea unui contract, precum și dacă dumneavoastră sunteți obligat să furnizați aceste date cu caracter personal și care sunt eventualele consecințe ale nerespectării acestei obligații;
 • existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menționat la precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana dumneavoastră.

 

CE TIPURI DE DATE COLECTĂM?

Colectăm datele necesare furnizate de dumneavoastră pentru a opera eficient și a vă furniza cele mai bune experiențe legate de serviciile noastre. În cazul în care alegeți să nu furnizați date care sunt necesare pentru a furniza un serviciu sau o caracteristică, există posibilitatea să nu puteți utiliza serviciul sau caracteristica respectivă.

Clientul are dreptul de a se opune colectării datelor sale cu caracter personal și să solicite ștergerea acestora, revocându-și astfel acordul dat pentru document, și renunțând astfel la orice drept implicit specificat în acesta și fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată pretinde celeilalte daune-interese în orice moment.

Pentru exercitarea drepturilor conform legislației în vigoare vă puteți adresa la sanirom93@gmail.com, conform datelor de contact disponibile pe website, valabile la acea dată.

Folosindu-se de formularele disponibile pe website, Clientul are dreptul de a modifica datele pe care le-a declarat inițial pentru a reflecta orice modificare survenită, în cazul în care aceasta există.

Website-ul www.sanirom.ro se obligă că datele colectate ale Clientului să fie folosite numai în conformitate cu scopurile declarate și să nu facă publică, să vândă, închirieze, licențieze, transfere, etc. baza de date conținând informații referitoare la datele cu caracter personal sau special ale Clientului vreunui terț neimplicat în îndeplinirea scopurilor declarate.

Datele cu caracter personal furnizate către noi includ:

 • numele și prenumele dumneavoastră, adresa de e-mail, adresa poștală, numărul de telefon;
 • date despre dispozitivul dumneavoastră și despre modul în care dumneavoastră și dispozitivul interacționați cu noi și cu serviciile noastre.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le colectăm sau le stocăm, nu vor fi prelucrate mai înainte ca:

 • dumneavostră să vă dați consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, atunci când acesta este necesar potrivit legii;
 • prelucrarea să fie necesară pentru executarea unui contract la care dumneavostră sunteți parte sau pentru a face demersuri la cererea dumneavostră înainte de încheierea unui contract;
 • prelucrarea să fie necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care ne revine;
 • prelucrarea să fie necesară în scopul intereselor legitime urmărite de către noi sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale dumneavostră, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când este vorba despre datele cu caracter personal ale unui copil sau direct marketing.

Principiile protecției datelor nu se aplică informațiilor anonime, adică informațiilor care nu sunt legate de o persoană fizică identificată sau identificabilă sau datelor cu caracter personal care sunt anonimizate astfel încât dumneavoastră nu sunteți sau nu mai sunteți identificabil. Prin urmare, această politică de confidențialitate nu vizează prelucrarea unor astfel de informații anonime, inclusiv în cazul în care acestea sunt utilizate în scopuri statistice sau de cercetare sau în alte scopuri.

Utilizarea datelor personale

Vom utiliza datele personale numai pentru scopul în care au fost colectate și vom stoca datele numai atât cât este necesar pentru acel scop.

Dacă prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract sau pentru a face demersuri înainte de încheierea unui contract, perioada de utilizare a datelor este întreaga perioada contractuală, precum și 3 ani de la data încheierii acesteia, cu excepția cazului când alte temeiuri legale de stocare prevăt termene mai mari.

Dacă prelucrarea se face în baza consimțământulului pentru unul sau mai multe scopuri specifice perioada de utilizare a datelor este 5 ani, cu excepția cazului în care consimțănântul a fost retras de către dumneavoastră.

Website-ul www.sanirom.ro nu va opera transferuri de date cu caracter personal către o țară terță sau o organizație internațională.

STOCAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL. DURATA

Stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal atât timp cât este necesar pentru a furniza serviciile și a desfășura tranzacțiile pe care le-ați solicitat sau în alte scopuri esențiale, precum respectarea obligațiilor legale, soluționarea disputelor și implementarea acordurilor noastre.

Deoarece aceste necesități pot varia în funcție de tipurile de date diferite din contextul produselor diferite, perioadele reale de retenție pot varia semnificativ. Criteriile utilizate pentru a determina perioadele de retenție cuprind:

 • menținerea și îmbunătățirea performanței serviciilor, menținerea în siguranță a sistemelor noastre și menținerea de înregistrări de business și financiare corespunzătoare, conform legislației în vigoare;
 • perioada pentru care dumneavostră v-ați exprimat consimțământul sau până când vă exprimați intenția într-una din modalitățile prevăzute în prezenta politică de a nu mai păstra datele cu caracter personal furnizate;
 • situația în care o lege prevede obligativitatea retenției datelor personale, pentru menținerea datelor relevante pentru o investigație sau date care trebuie să fie păstrate în cazul unui litigiu.

 

În virtutea dreptului de control al datelor personale pe care le avem despre dumneavostră, în cazul în care prelucrarea este efectuată în baza consimțământului, aveți următoarele drepturi:

 • Dreptul de a fi informat se referă la obligația de a vă furniza informații corecte cu privire la prelucrarea datelor, în ceea ce privește modul în sunt utilizate datele dumneavoastră cu caracter personal;
 • Dreptul de accesînseamnă că aveți dreptul de a obține din partea noastra o confirmare că vă prelucrăm sau nu date cu caracter personal, iar daca da, vă oferim accesul la aceste date precum și informații despre cum sunt prelucrate;
 • Dreptul la portabilitatese refera la faptul că puteți primi datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat precum și transmiterea acestor date altui operator;
 • Dreptul la opoziție vizeaza dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când aceasta deservește un interes public ori un interes legitim al nostru.
 • Dreptul la rectificarese refera la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor personale inexacte;
 • Dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitatînseamnă ca aveți dreptul să vă ștergem datele colectate fără întârzieri nejustificate, în oricare din următoarele situații: nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, retragerea consimțământului, opunerea la prelucrare, colectarea ilegală, ștergerea pentru respectarea unei obligații legale sau colectarea făcută cu oferirea de servicii ale societății informaționale;
 • Dreptul la restricționarea prelucrăriipoate fi exercitat dacă se contestă exactitatea datelor pe o anumita perioadă, suficientă pentru verificarea datelor, dacă prelucrarea este ilegala dar nu se dorește ștergerea datelor doar restricționarea, în cazul în care nu mai avem nevoie de datele personale în vederea prelucrării însa ni le solicitați pentru apărarea unui drept în instanță sau dacă v-ați opus prelucrării;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri.

 

Contact și suport privind datele dumneavoastră:

E-mail: sanirom93@gmail.com

PLÂNGERI

În situația în care considerați că datele dumneavoastră nu sunt prelucrate legal, aveți dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.